SV–HS là gì? Nghĩa của từ sv–hs

SV–HS là gì?

SV–HS“Sinh viên học sinh” trong tiếng Việt.

SV–HS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SV–HS“Sinh viên học sinh”.

Sinh viên học sinh.

Giải thích ý nghĩa của SV–HS

SV–HS có nghĩa “Sinh viên học sinh” trong tiếng Việt.