SVĐV là gì? Nghĩa của từ svđv

SVĐV là gì?

SVĐV“Sao Vàng Đất Việt” trong tiếng Việt.

SVĐV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVĐV“Sao Vàng Đất Việt”.

Sao Vàng Đất Việt.

Giải thích ý nghĩa của SVĐV

SVĐV có nghĩa “Sao Vàng Đất Việt” trong tiếng Việt.