SVHS là gì? Nghĩa của từ svhs

SVHS là gì?

SVHS“Sinh viên học sinh” trong tiếng Việt.

SVHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVHS“Sinh viên học sinh”.

Sinh viên học sinh.

Giải thích ý nghĩa của SVHS

SVHS có nghĩa “Sinh viên học sinh” trong tiếng Việt.