SVNCKH là gì? Nghĩa của từ svnckh

SVNCKH là gì?

SVNCKH“Sinh viên nghiên cứu khoa học” trong tiếng Việt.

SVNCKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVNCKH“Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Giải thích ý nghĩa của SVNCKH

SVNCKH có nghĩa “Sinh viên nghiên cứu khoa học” trong tiếng Việt.