SVTN là gì? Nghĩa của từ svtn

SVTN là gì?

SVTN“Sinh viên tình nguyện” trong tiếng Việt.

SVTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVTN“Sinh viên tình nguyện”.

Sinh viên tình nguyện.

Giải thích ý nghĩa của SVTN

SVTN có nghĩa “Sinh viên tình nguyện” trong tiếng Việt.