SWAMP là gì? Nghĩa của từ swamp

SWAMP là gì?

SWAMP“Surface Water Ambient Monitoring Program” trong tiếng Anh.

SWAMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWAMP“Surface Water Ambient Monitoring Program”.

Surface Water Ambient Monitoring Program: Chương trình giám sát môi trường nước mặt.

Một số kiểu SWAMP viết tắt khác:

Southwest Alternate Media Project: Dự án phương tiện thay thế Tây Nam.

SFLIS Wing of Anime and Manga People: Sflis wing của những người trong anime và manga.

Giải thích ý nghĩa của SWAMP

SWAMP có nghĩa “Surface Water Ambient Monitoring Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình giám sát môi trường nước mặt”.