SWB là gì? Nghĩa của từ swb

SWB là gì?

SWB“Short wheelbase” trong tiếng Anh.

SWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWB“Short wheelbase”.

Short wheelbase: Chiều dài cơ sở ngắn.

Một số kiểu SWB viết tắt khác:

Subjective Well-Being: Sức khỏe chủ quan.

Statistics Without Borders: Thống kê không biên giới.

Summary of World Broadcasts: Tóm tắt các chương trình phát sóng thế giới.

Sibu Water Board: Ban nước Sibu.

Swachh Bharat Mission: Sứ mệnh Swachh Bharat.

Silver War Badge: Huy hiệu Chiến tranh Bạc.

Subtract With Borrow: Trừ đi với khoản vay.

South Wales Borderers: Nam Wales Borderers.

Students Without Borders: Sinh viên không biên giới.

Schools Without Borders: Trường học không biên giới.

Science Without Borders: Khoa học không biên giới.

Giải thích ý nghĩa của SWB

SWB có nghĩa “Short wheelbase”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều dài cơ sở ngắn”.