SWOT là gì? Nghĩa của từ swot

SWOT là gì?

SWOT“Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats” trong tiếng Anh.

SWOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWOT“Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”.

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức.

Giải thích ý nghĩa của SWOT

SWOT có nghĩa “Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức”.