SWPM là gì? Nghĩa của từ swpm

SWPM là gì?

SWPM“Solid Wood Packing Material” trong tiếng Anh.

SWPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWPM“Solid Wood Packing Material”.

Solid Wood Packing Material: Vật liệu đóng gói bằng gỗ rắn.

Giải thích ý nghĩa của SWPM

SWPM có nghĩa “Solid Wood Packing Material”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu đóng gói bằng gỗ rắn”.