SYLL là gì? Nghĩa của từ syll

SYLL là gì?

SYLL“Sơ yếu lý lịch” trong tiếng Việt.

SYLL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYLL“Sơ yếu lý lịch”.

Sơ yếu lý lịch.

Giải thích ý nghĩa của SYLL

SYLL có nghĩa “Sơ yếu lý lịch” trong tiếng Việt.