SYNC là gì? Nghĩa của từ sync

SYNC là gì?

SYNC“Synchronous” trong tiếng Anh.

SYNC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYNC“Synchronous”.

Synchronous: Đồng bộ.

Một số kiểu SYNC viết tắt khác:

Sophomore Year Navigating Carolina: Năm thứ hai Điều hướng Carolina.

Giải thích ý nghĩa của SYNC

SYNC có nghĩa “Synchronous”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng bộ”.