TA là gì? Nghĩa của từ ta

TA là gì?

TA“Target Acquisition” trong tiếng Anh.

TA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TA“Target Acquisition”.

Target Acquisition: Đạt được mục tiêu.

Một số kiểu TA viết tắt khác:

Teaching Assistant: Trợ giảng.

Tera-ampere: Tera-ampe.

Territorial Army: Quân đội Lãnh thổ.
Vương quốc Anh.

Tristan da Cunha: Tristan da Cunha.
mã ISO 3166.

Tamil language: Ngôn ngữ Tamil.
mã ISO 639-1: ta.

Tantalum: Tantali.
Ta.

Giải thích ý nghĩa của TA

TA có nghĩa “Target Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Đạt được mục tiêu”.