TAACOM là gì? Nghĩa của từ taacom

TAACOM là gì?

TAACOM“U.S. Theater Army Area Command” trong tiếng Anh.

TAACOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAACOM“U.S. Theater Army Area Command”.

U.S. Theater Army Area Command: Bộ Tư lệnh Khu vực Quân đội Nhà hát Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của TAACOM

TAACOM có nghĩa “U.S. Theater Army Area Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Khu vực Quân đội Nhà hát Hoa Kỳ”.