TAADCOORD là gì? Nghĩa của từ taadcoord

TAADCOORD là gì?

TAADCOORD“Theatre Army Air Defence Co-ordinator” trong tiếng Anh.

TAADCOORD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAADCOORD“Theatre Army Air Defence Co-ordinator”.

Theatre Army Air Defence Co-ordinator: Nhà hát Điều phối viên Quân chủng Phòng không.

Giải thích ý nghĩa của TAADCOORD

TAADCOORD có nghĩa “Theatre Army Air Defence Co-ordinator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà hát Điều phối viên Quân chủng Phòng không”.