TACAN là gì? Nghĩa của từ tacan

TACAN là gì?

TACAN“Tactical Air Navigation” trong tiếng Anh.

TACAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACAN“Tactical Air Navigation”.

Tactical Air Navigation: Điều hướng hàng không chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TACAN

TACAN có nghĩa “Tactical Air Navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng hàng không chiến thuật”.