TACCO là gì? Nghĩa của từ tacco

TACCO là gì?

TACCO“Tactical Coordinator” trong tiếng Anh.

TACCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACCO“Tactical Coordinator”.

Tactical Coordinator: Điều phối viên chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TACCO

TACCO có nghĩa “Tactical Coordinator”, dịch sang tiếng Việt là “Điều phối viên chiến thuật”.