TACP là gì? Nghĩa của từ tacp

TACP là gì?

TACP“Tactical Air Control Party” trong tiếng Anh.

TACP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACP“Tactical Air Control Party”.

Tactical Air Control Party: Đảng Kiểm soát Phòng không Chiến thuật.

Một số kiểu TACP viết tắt khác:

Technology Applications Certification Program: Chương trình chứng nhận ứng dụng công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của TACP

TACP có nghĩa “Tactical Air Control Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng Kiểm soát Phòng không Chiến thuật”.