TAJ là gì? Nghĩa của từ taj

TAJ là gì?

TAJ“Tom and Jerry” trong tiếng Anh.

TAJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAJ“Tom and Jerry”.

Tom and Jerry: Tom và Jerry.

Giải thích ý nghĩa của TAJ

TAJ có nghĩa “Tom and Jerry”, dịch sang tiếng Việt là “Tom và Jerry”.