TAND là gì? Nghĩa của từ tand

TAND là gì?

TAND“Tòa án nhân dân” trong tiếng Việt.

TAND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAND“Tòa án nhân dân”.

Tòa án nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của TAND

TAND có nghĩa “Tòa án nhân dân” trong tiếng Việt.