TANDTC là gì? Nghĩa của từ tandtc

TANDTC là gì?

TANDTC“Tòa án nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.

TANDTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TANDTC“Tòa án nhân dân tối cao”.

Tòa án nhân dân tối cao.

Giải thích ý nghĩa của TANDTC

TANDTC có nghĩa “Tòa án nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.