TANP là gì? Nghĩa của từ tanp

TANP là gì?

TANP“Terrain-Aware Network Planner” trong tiếng Anh.

TANP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TANP“Terrain-Aware Network Planner”.

Terrain-Aware Network Planner: Công cụ lập kế hoạch mạng nhận biết địa hình.

Giải thích ý nghĩa của TANP

TANP có nghĩa “Terrain-Aware Network Planner”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ lập kế hoạch mạng nhận biết địa hình”.