TANSTAAFL là gì? Nghĩa của từ tanstaafl

TANSTAAFL là gì?

TANSTAAFL“There Ain't No Such Thing As A Free Lunch” trong tiếng Anh.

TANSTAAFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TANSTAAFL“There Ain't No Such Thing As A Free Lunch”.

There Ain't No Such Thing As A Free Lunch: There Ain’t No Đó là một bữa trưa miễn phí.
do tác giả Robert A. Heinlein đặt ra trong cuốn The Moon Is a Harsh Mistress.

Giải thích ý nghĩa của TANSTAAFL

TANSTAAFL có nghĩa “There Ain't No Such Thing As A Free Lunch”, dịch sang tiếng Việt là “There Ain’t No Đó là một bữa trưa miễn phí”.