TAROT là gì? Nghĩa của từ tarot

TAROT là gì?

TAROT“Télescope à action rapide pour les objets transitoires” trong tiếng Anh.

TAROT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAROT“Télescope à action rapide pour les objets transitoires”.

Télescope à action rapide pour les objets transitoires: Télescope à action rapide pour les objets transitoires.
tiếng Pháp, "Kính viễn vọng hành động nhanh đối tượng".

Giải thích ý nghĩa của TAROT

TAROT có nghĩa “Télescope à action rapide pour les objets transitoires”, dịch sang tiếng Việt là “Télescope à action rapide pour les objets transitoires”.