TARP là gì? Nghĩa của từ tarp

TARP là gì?

TARP“Transparency Accountability Rights for Parents” trong tiếng Anh.

TARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TARP“Transparency Accountability Rights for Parents”.

Transparency Accountability Rights for Parents: Quyền giải trình minh bạch cho cha mẹ.
do Karen Plumridge, người sáng lập Black Ribbon Gold Heart đặt ra.

Giải thích ý nghĩa của TARP

TARP có nghĩa “Transparency Accountability Rights for Parents”, dịch sang tiếng Việt là “Quyền giải trình minh bạch cho cha mẹ”.