TAS là gì? Nghĩa của từ tas

TAS là gì?

TAS“Tasmania” trong tiếng Anh.

TAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAS“Tasmania”.

Tasmania: Tasmania.
ký hiệu bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của TAS

TAS có nghĩa “Tasmania”, dịch sang tiếng Việt là “Tasmania”.