TASK là gì? Nghĩa của từ task

TASK là gì?

TASK“Trinidad Assosciated Schools of Karate” trong tiếng Anh.

TASK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TASK“Trinidad Assosciated Schools of Karate”.

Trinidad Assosciated Schools of Karate: Trường phái karate tổng hợp Trinidad.

Giải thích ý nghĩa của TASK

TASK có nghĩa “Trinidad Assosciated Schools of Karate”, dịch sang tiếng Việt là “Trường phái karate tổng hợp Trinidad”.