TBF là gì? Nghĩa của từ tbf

TBF là gì?

TBF“To be fair” trong tiếng Anh.

TBF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBF“To be fair”.

To be fair: Để có sự công bằng.

Giải thích ý nghĩa của TBF

TBF có nghĩa “To be fair”, dịch sang tiếng Việt là “Để có sự công bằng”.