TBGRI là gì? Nghĩa của từ tbgri

TBGRI là gì?

TBGRI“Tropical Botanic Garden and Research Institute, India” trong tiếng Anh.

TBGRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBGRI“Tropical Botanic Garden and Research Institute, India”.

Tropical Botanic Garden and Research Institute, India: Viện nghiên cứu và vườn bách thảo nhiệt đới, Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của TBGRI

TBGRI có nghĩa “Tropical Botanic Garden and Research Institute, India”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu và vườn bách thảo nhiệt đới, Ấn Độ”.