TBKTVN là gì? Nghĩa của từ tbktvn

TBKTVN là gì?

TBKTVN“Thời báo Kinh tế Việt Nam” trong tiếng Việt.

TBKTVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBKTVN“Thời báo Kinh tế Việt Nam”.

Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TBKTVN

TBKTVN có nghĩa “Thời báo Kinh tế Việt Nam” trong tiếng Việt.