TBMMN là gì? Nghĩa của từ tbmmn

TBMMN là gì?

TBMMN“Tai biến mạch máu não” trong tiếng Việt.

TBMMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBMMN“Tai biến mạch máu não”.

Tai biến mạch máu não.

Giải thích ý nghĩa của TBMMN

TBMMN có nghĩa “Tai biến mạch máu não” trong tiếng Việt.