TBXH là gì? Nghĩa của từ tbxh

TBXH là gì?

TBXH“Thương binh Xã hội” trong tiếng Việt.

TBXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBXH“Thương binh Xã hội”.

Thương binh Xã hội.

Giải thích ý nghĩa của TBXH

TBXH có nghĩa “Thương binh Xã hội” trong tiếng Việt.