TCBVNTD là gì? Nghĩa của từ tcbvntd

TCBVNTD là gì?

TCBVNTD“Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng” trong tiếng Việt.

TCBVNTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCBVNTD“Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng”.

Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của TCBVNTD

TCBVNTD có nghĩa “Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng” trong tiếng Việt.