TCCN là gì? Nghĩa của từ tccn

TCCN là gì?

TCCN“Trung cấp chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.

TCCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCCN“Trung cấp chuyên nghiệp”.

Trung cấp chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của TCCN

TCCN có nghĩa “Trung cấp chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.