TCCS là gì? Nghĩa của từ tccs

TCCS là gì?

TCCS“Tổ chức cơ sở” trong tiếng Việt.

TCCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCCS“Tổ chức cơ sở”.

Tổ chức cơ sở.

Một số kiểu TCCS viết tắt khác:

Tạp chí Cộng sản.

Giải thích ý nghĩa của TCCS

TCCS có nghĩa “Tổ chức cơ sở” trong tiếng Việt.