TCHQ là gì? Nghĩa của từ tchq

TCHQ là gì?

TCHQ“Tổng cục Hải quan” trong tiếng Việt.

TCHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCHQ“Tổng cục Hải quan”.

Tổng cục Hải quan.

Giải thích ý nghĩa của TCHQ

TCHQ có nghĩa “Tổng cục Hải quan” trong tiếng Việt.