TCKH là gì? Nghĩa của từ tckh

TCKH là gì?

TCKH“Tài chính - Kế hoạch” trong tiếng Việt.

TCKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCKH“Tài chính - Kế hoạch”.

Tài chính - Kế hoạch.

Một số kiểu TCKH viết tắt khác:

Tạp chí khoa học.

Trái cây không hạt.

Giải thích ý nghĩa của TCKH

TCKH có nghĩa “Tài chính - Kế hoạch” trong tiếng Việt.