TCKT là gì? Nghĩa của từ tckt

TCKT là gì?

TCKT“Tài chính - Kế toán” trong tiếng Việt.

TCKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCKT“Tài chính - Kế toán”.

Tài chính - Kế toán.

Giải thích ý nghĩa của TCKT

TCKT có nghĩa “Tài chính - Kế toán” trong tiếng Việt.