TCL là gì? Nghĩa của từ tcl

TCL là gì?

TCL“Tool Command Language” trong tiếng Anh.

TCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCL“Tool Command Language”.

Tool Command Language: Ngôn ngữ lệnh của công cụ.

Giải thích ý nghĩa của TCL

TCL có nghĩa “Tool Command Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lệnh của công cụ”.