TCMN là gì? Nghĩa của từ tcmn

TCMN là gì?

TCMN“Thủ công mỹ nghệ” trong tiếng Việt.

TCMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCMN“Thủ công mỹ nghệ”.

Thủ công mỹ nghệ.

Giải thích ý nghĩa của TCMN

TCMN có nghĩa “Thủ công mỹ nghệ” trong tiếng Việt.