TCMR là gì? Nghĩa của từ tcmr

TCMR là gì?

TCMR“Tiêm chủng mở rộng” trong tiếng Việt.

TCMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCMR“Tiêm chủng mở rộng”.

Tiêm chủng mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của TCMR

TCMR có nghĩa “Tiêm chủng mở rộng” trong tiếng Việt.