TCN là gì? Nghĩa của từ tcn

TCN là gì?

TCN“Trung cấp nghề” trong tiếng Việt.

TCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCN“Trung cấp nghề”.

Trung cấp nghề.

Giải thích ý nghĩa của TCN

TCN có nghĩa “Trung cấp nghề” trong tiếng Việt.