TCNN là gì? Nghĩa của từ tcnn

TCNN là gì?

TCNN“Tài chính nhà nước” trong tiếng Việt.

TCNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCNN“Tài chính nhà nước”.

Tài chính nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của TCNN

TCNN có nghĩa “Tài chính nhà nước” trong tiếng Việt.