TCP là gì? Nghĩa của từ tcp

TCP là gì?

TCP“Transmission Control Protocol” trong tiếng Anh.

TCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCP“Transmission Control Protocol”.

Transmission Control Protocol: Giao thức điều khiển truyền dẫn.

Một số kiểu TCP viết tắt khác:

Traffic Control Point: Điểm kiểm soát giao thông.

Trichlorophenol: Trichlorophenol.

Giải thích ý nghĩa của TCP

TCP có nghĩa “Transmission Control Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức điều khiển truyền dẫn”.