TCT là gì? Nghĩa của từ tct

TCT là gì?

TCT“Tổng công ty” trong tiếng Việt.

TCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCT“Tổng công ty”.

Tổng công ty.

Giải thích ý nghĩa của TCT

TCT có nghĩa “Tổng công ty” trong tiếng Việt.