TCTD là gì? Nghĩa của từ tctd

TCTD là gì?

TCTD“Tổ chức tín dụng” trong tiếng Việt.

TCTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCTD“Tổ chức tín dụng”.

Tổ chức tín dụng.

Giải thích ý nghĩa của TCTD

TCTD có nghĩa “Tổ chức tín dụng” trong tiếng Việt.