TCTT là gì? Nghĩa của từ tctt

TCTT là gì?

TCTT“Trò chơi trực tuyến” trong tiếng Việt.

TCTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCTT“Trò chơi trực tuyến”.

Trò chơi trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của TCTT

TCTT có nghĩa “Trò chơi trực tuyến” trong tiếng Việt.