TCTTMSG là gì? Nghĩa của từ tcttmsg

TCTTMSG là gì?

TCTTMSG“Tổng công ty Thương mại Sài Gòn” trong tiếng Việt.

TCTTMSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCTTMSG“Tổng công ty Thương mại Sài Gòn”.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Giải thích ý nghĩa của TCTTMSG

TCTTMSG có nghĩa “Tổng công ty Thương mại Sài Gòn” trong tiếng Việt.