TCVN là gì? Nghĩa của từ tcvn

TCVN là gì?

TCVN“Tiêu chuẩn Việt Nam” trong tiếng Việt.

TCVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCVN“Tiêu chuẩn Việt Nam”.

Tiêu chuẩn Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TCVN

TCVN có nghĩa “Tiêu chuẩn Việt Nam” trong tiếng Việt.