TĐ là gì? Nghĩa của từ tđ

TĐ là gì?

“Từ điển” trong tiếng Việt.

TĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Từ điển”.

Từ điển.

Giải thích ý nghĩa của TĐ

có nghĩa “Từ điển” trong tiếng Việt.