TĐC là gì? Nghĩa của từ tđc

TĐC là gì?

TĐC“Tái định cư” trong tiếng Việt.

TĐC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TĐC“Tái định cư”.

Tái định cư.

Giải thích ý nghĩa của TĐC

TĐC có nghĩa “Tái định cư” trong tiếng Việt.